Department of Linguistics

Publications

Book: (Hakan Aydemir)

Die alttürkische Xuanzang-Biographie IX. Nach der Handschrift von Paris, Peking und St.  Petersburg sowie nach dem Transkript von Annemarie v. Gabain ediert, übersetzt und kommentiert. Band I-II (Weröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica 34, 10) Wiesbaden 2013. (ISBN: 978-3-447-06808-6)

Articles (Hakan Aydemir)

  1. The Reconstruction of The Name Yuezhi 月氏 / 月支. International Journal of Old Uyghur StudiesArşivCilt 1, Sayı 2. 
  2. Tonyukuk / Tunyukuk Adı Üzerine. International Journal of Old Uyghur StudiesArşivCilt 1, Sayı 2.
  3. “Çocuk” Sözcüğünün Etimolojisi Üzerine. In: RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 12 / 1, 2018: 1-18.
  4. Macaristan Kuman-Kıpçaklarından Kalan Bir Sayışmaca Üzerine Dilbilimsel Açıklamalar. In: Dil ve Edebiyat Araştırmaları, Güz 18, 2018: 13-30.
  5. (together with Johnny Cheung) Turco-Afghanica: On East Iranian *amarnā and Turkic almaalïmlaalmïla ‘apple’. In: «На пастбище Мысли Благой»: Cборник статей к юбилею И. М. Стеблин-Каменского. Пелевин, М. С. (Ed.). Sankt-Peterburg, 2015: 73-94.
  6. “Yılan” Sözcüğünün Etimolojisi Üzerine Bir Not. In: (Eds.) Aysima Mirsultan / Mihriban Tursun Aydın / Erhan Aydın. Eski Türkçeden Çağdaş Uygurcaya. Mirsultan Osman’ın Doğumunun 85. Yılına Armağan. Konya, 2015: 43-51.
  7. Sogdian traces in Central Asian onomastics. Gazi Türkiyat, Güz 15/2014: 53-66.
  8. An Old Uyghur designation for Sogdians. “Soğud-Türk Münasebetleri Sempozyumu”, İstanbul, Ekim 21-23, 2014. Türk Dil Kurumu Yayınları (in process).
  9. Tocharian-Turkic Lexical Correspondences, I. Dil Araştırmaları. Cilt. 15, 2014: 53-60.
  10. Eski Uygurcada Yeterlik Kipi -gAlI bol- mu, yoksa -gAlI bul- mu? Dil Araştırmaları. Cilt. 14, 2014: 55-61.
  11. "Adatok A Kunsági Kiszámoló Vers "Bírem", "Íkem" Alakjainak Törökségi Hátteréhez" [Kumanistan Bölgesi Sayışmacalarındaki "Bírem", "Íkem" Biçimlerinin Türkçe Kökeni Üzerine]. In: "Carmen Miserabile" – A tatárjárás Magyarországon. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. (Eds.) Szabolcs, R. / Székely Gy. V., Kécskeméti Katona József Múzeum, Kecskemét, Macaristan, 2014: 441-450.
  12. Tocharian etnotoponyms and etnohydronyms in Xinjiang. Dil Araştırmaları. Sayı 13, Güz 2013: 73-92.
  13. Macaristan Kuman-Kıpçaklarından kalan bir sayışmaca üzerine dilbilimsel açıklamalar. VII. Türk Dili Kurultayı 24-28 Eylül 2012. Ankara. (in process)
  14. Eski Türkçe Xuanzang Biyografisi’ne kaynaklık eden Çince metin üzerine yeni bilgiler. In: Şingko Şeli Tutung Anısına Uluslararası Eski Uygurca Araştırmaları Çalıştayı4-6 Haziran 2011, Ankara (in process).
  15. Neue Erkentnisse über die chinesische Vorlage der alttürkischen Xuanzang-Biographie. Journal of Oriental and African Studies 19. 2010: 33-43.
  16. Nyelvészeti megjegyzések a kun miatyánk Vincze-féle változatához. In: Tanulmányok Horváth Ferenc 60. születésnapja tiszteletére. Kiskunfélegháza, Hungary. 2009: 259-272.
  17. Kaşgarlı Mahmud ve “Uygurların ikinci dili” üzerine. In: Maḥmūd al-Kāşġarī’nin 1000. Doğum Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Dīvānu Luġāti’t-Turk Sempozyumu 5-7 Eylül 2008, Istanbul 2011: 395-405.
  18. Bemerkungen zu den tocharisch-türkischen und tocharisch-uigurischen Beziehungen: türk. twqry, sogd. twγr’k, pers. t(u)ġr(a)k. In: Journal of Oriental and African Studies 18. 2009: 159-180.
  19. Gagauzcada Kıpçakça etkisi üzerine. In: Turks and non-Turks. Studies on the history of linguistic and cultural contacts. (Haz.) Ewa Siemieniec-Gołaś / Marzanna Pomorska. Studia Turcologica Cracoviensia 10. Kraków, Poland. 2005: 27-47.
  20. The main pillars of the Turkic rhotacism-zetacism, I: sämizsämir-sämri-semre-Studia Etymologica Cracoviensia 10. 2005: 5-34.
  21. Altaic etymologies: tōztopraktoγosunTurkic Languages 7. 2003:105-143.
  22. Új kutatási irány a kun-magyar nyelvi kapcsolatok terén. In: A Jászkunság Kutatása 2000. Tudományos Konferencia a Kiskun Múzeumban. Jászberény-Kiskunfélegyháza, Hungary 2002: 155-166.
  23. Altaji etimológiák: tōztopraktoγosunNyelvtudományi Közlemények 97. Budapest. 2002: 732-772.
  24. Kun-kipcsak elemek a moldvai csángó nyelvjárásban. Magyar Nyelv 98/2. Budapest. 2002: 198-211.
  25. A rotacizmus-zetacizmus egyik esete: sämiz, sämir-, sämri-, semre-. In: Néptörténet− Nyelvtörténet. A 70 éves Róna-Tas András Köszöntése. (Eds.) László Károly/Éva Kincses Nagy. Szeged. 2001: 19-33.
  26. hurok és a török háttere. Magyar Nyelv 95/4. Budapest. 1999: 425-433.
  27. Türkçede ilk seslemdeki yuvarlak ünlülerin niteliği üzerine. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe. Proceedings of the 39th Permanent International Altaistic Conference (PIAC). Szeged, Hungary, 16-21 Haziran 1996. (Ed.) Árpád Berta. Szeged 1997: 19-30.

Articles (Oktay Çınar)

1. The Universality of the Overt Pronoun Constraint: The Reanalysis of the Turkish Case, Australian Journal of Linguistics, vol. 39, pp. 463-484, 2019 (together with Dr. Sinan Çakır) 

2. Bir söylem belirleyici olarak yaninin konuşma içindeki bürünsel özellikleri, Proceedings of the 27th National Linguistics Congress, Hacettepe University Publications, Ankara, pp. 87-98, 2013

Book Chapter (Oktay Çınar)

Türkçede hava durumu ifadesi yağmur yağıyor üzerine bir tipoloji önerisi, 45. yıl yazıları, Nalan Büyükkantarcıoğlu, Işıl Özyıldırım, Emine Yarar, Editors, Hacettepe University Publications, Ankara, pp.361-376, 2017 (together with Dr. Emre Yağlı)