Yayınlar

Kitap: (Hakan Aydemir)

Die alttürkische Xuanzang-Biographie IX. Nach der Handschrift von Paris, Peking und St.  Petersburg sowie nach dem Transkript von Annemarie v. Gabain ediert, übersetzt und kommentiert. Band I-II (Weröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica 34, 10) Wiesbaden 2013. (ISBN: 978-3-447-06808-6)

Makaleler: (Hakan Aydemir)

 1. The Reconstruction of The Name Yuezhi 月氏 / 月支. International Journal of Old Uyghur Studies. Cilt 1, Sayı 2, 2019: 249-282.
 2. Tonyukuk / Tunyukuk Adı Üzerine. International Journal of Old Uyghur Studies. Cilt 1, Sayı 2, 2019: 171-184.
 3. “Çocuk” Sözcüğünün Etimolojisi Üzerine. In: RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 12 / 1, 2018: 1-18.
 4. Macaristan Kuman-Kıpçaklarından Kalan Bir Sayışmaca Üzerine Dilbilimsel Açıklamalar. In: Dil ve Edebiyat Araştırmaları, Güz 18, 2018: 13-30.
 5. (together with Johnny Cheung) Turco-Afghanica: On East Iranian *amarnā and Turkic almaalïmlaalmïla ‘apple’. In: «На пастбище Мысли Благой»: Cборник статей к юбилею И. М. Стеблин-Каменского. Пелевин, М. С. (Ed.). Sankt-Peterburg, 2015: 73-94.
 6. “Yılan” Sözcüğünün Etimolojisi Üzerine Bir Not. In: (Eds.) Aysima Mirsultan / Mihriban Tursun Aydın / Erhan Aydın. Eski Türkçeden Çağdaş Uygurcaya. Mirsultan Osman’ın Doğumunun 85. Yılına Armağan. Konya, 2015: 43-51.
 7. Sogdian traces in Central Asian onomastics. Gazi Türkiyat, Güz 15/2014: 53-66.
 8. Tocharian-Turkic Lexical Correspondences, I. Dil Araştırmaları. Cilt. 15, 2014: 53-60.
 9. Eski Uygurcada Yeterlik Kipi -gAlI bol- mu, yoksa -gAlI bul- mu? Dil Araştırmaları. Cilt. 14, 2014: 55-61.
 10. "Adatok A Kunsági Kiszámoló Vers "Bírem", "Íkem" Alakjainak Törökségi Hátteréhez" [Kumanistan Bölgesi Sayışmacalarındaki "Bírem", "Íkem" Biçimlerinin Türkçe Kökeni Üzerine]. In: "Carmen Miserabile" – A tatárjárás Magyarországon. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. (Eds.) Szabolcs, R. / Székely Gy. V., Kécskeméti Katona József Múzeum, Kecskemét, Macaristan, 2014: 441-450.
 11. Tocharian etnotoponyms and etnohydronyms in Xinjiang. Dil Araştırmaları. Sayı 13, Güz 2013: 73-92.
 12. Eski Türkçe Xuanzang Biyografisi’ne kaynaklık eden Çince metin üzerine yeni bilgiler. In: Şingko Şeli Tutung Anısına Uluslararası Eski Uygurca Araştırmaları Çalıştayı4-6 Haziran 2011, Ankara (in process).
 13. Neue Erkentnisse über die chinesische Vorlage der alttürkischen Xuanzang-Biographie. Journal of Oriental and African Studies 19. 2010: 33-43.
 14. Nyelvészeti megjegyzések a kun miatyánk Vincze-féle változatához. In: Tanulmányok Horváth Ferenc 60. születésnapja tiszteletére. Kiskunfélegháza, Hungary. 2009: 259-272.
 15. Kaşgarlı Mahmud ve “Uygurların ikinci dili” üzerine. In: Maḥmūd al-Kāşġarī’nin 1000. Doğum Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Dīvānu Luġāti’t-Turk Sempozyumu 5-7 Eylül 2008, Istanbul 2011: 395-405.
 16. Bemerkungen zu den tocharisch-türkischen und tocharisch-uigurischen Beziehungen: türk. twqry, sogd. twγr’k, pers. t(u)ġr(a)k. In: Journal of Oriental and African Studies 18. 2009: 159-180.
 17. Gagauzcada Kıpçakça etkisi üzerine. In: Turks and non-Turks. Studies on the history of linguistic and cultural contacts. (Haz.) Ewa Siemieniec-Gołaś / Marzanna Pomorska. Studia Turcologica Cracoviensia 10. Kraków, Poland. 2005: 27-47.
 18. The main pillars of the Turkic rhotacism-zetacism, I: sämizsämir-sämri-semre-Studia Etymologica Cracoviensia 10. 2005: 5-34.
 19. Altaic etymologies: tōztopraktoγosunTurkic Languages 7. 2003:105-143.
 20. Új kutatási irány a kun-magyar nyelvi kapcsolatok terén. In: A Jászkunság Kutatása 2000. Tudományos Konferencia a Kiskun Múzeumban. Jászberény-Kiskunfélegyháza, Hungary 2002: 155-166.
 21. Altaji etimológiák: tōztopraktoγosunNyelvtudományi Közlemények 97. Budapest. 2002: 732-772.
 22. Kun-kipcsak elemek a moldvai csángó nyelvjárásban. Magyar Nyelv 98/2. Budapest. 2002: 198-211.
 23. A rotacizmus-zetacizmus egyik esete: sämiz, sämir-, sämri-, semre-. In: Néptörténet− Nyelvtörténet. A 70 éves Róna-Tas András Köszöntése. (Eds.) László Károly/Éva Kincses Nagy. Szeged. 2001: 19-33.
 24. hurok és a török háttere. Magyar Nyelv 95/4. Budapest. 1999: 425-433.
 25. Türkçede ilk seslemdeki yuvarlak ünlülerin niteliği üzerine. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe. Proceedings of the 39th Permanent International Altaistic Conference (PIAC). Szeged, Hungary, 16-21 Haziran 1996. (Ed.) Árpád Berta. Szeged 1997: 19-30.

Makaleler (Oktay Çınar)

1. The Universality of the Overt Pronoun Constraint: The Reanalysis of the Turkish Case, Australian Journal of Linguistics, vol 39, ss. 463-484, 2019 (Dr. Sinan Çakır ile birlikte) 

2. Bir söylem belirleyici olarak yaninin konuşma içindeki bürünsel özellikleri, 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss. 87-98, 2013

Kitap Bölümü (Oktay Çınar)

Türkçede hava durumu ifadesi yağmur yağıyor üzerine bir tipoloji önerisi, 45. yıl yazıları, Nalan Büyükkantarcıoğlu, Işıl Özyıldırım, Emine Yarar, Editör, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.361-376, 2017 (Dr. Emre Yağlı ile birlikte)